ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนโกรกพระ

                   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 38 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา  เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2517  โดยได้ยืมสถานที่โรงเรียนวัดบางมะฝ่อเรียนก่อน ต่อมาได้มีผู้อุปการคุณ คือ นายเทียบ  โพธิ์หลวง  และนายสม  สุตตสันต์  ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินมีเนื้อที่ 38 ไร่  2  งาน 90 ตารางวา  ระหว่างกิโลเมตรที่ 10 หมู่ 2 ตำบลบางมะฝ่อ   อำเภอโกรกพระ   จังหวัดนครสวรรค์  ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาในสมัยนั้นได้ช่วยกันสร้างอาคารเรียนขนาด 7 x 9 เมตร เรียกว่าอาคารรวมน้ำใจ  จำนวน 3 ห้องเรียน จึงได้ย้ายนักเรียนมาเรียนเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 และให้ถือว่าวันนี้เป็นวันเกิดโรงเรียนอีกด้วย  การดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน  โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีเขตพื้นที่บริการ  9  ตำบล ได้แก่  ตำบลบางมะฝ่อ  ตำบลโกรกพระ  ตำบลบางประมุง  ตำบลนากลาง  ตำบลศาลาแดง  ตำบลเนินศาลา  ตำบลหาดสูง  ตำบลเนินกว้าว  ตำบลตะเคียนเลื่อน

                   ปีการศึกษา  2520  ได้รับเงินงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ  สร้างอาคารเรียน แบบ 216  เป็นอาคารตึก 2 ชั้น 12 ห้องเรียน  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 520,000  บาท

                   ปีการศึกษา 2527  ได้รับการสนับสนุนจากการกรมสามัญศึกษาให้เข้าโครงการ มพช.รุ่นที่ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท  โดยเริ่มโครงการปี 2527-2529  โครงการนี้ทำให้โรงเรียนได้รับโรงฝึกงานเพิ่มขึ้น 3 หน่วย

                   ปีการศึกษา 2531  เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค.อมต.สศ.)  ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือนักเรียนในชนบทให้มีโอกาสเรียนต่อให้มากขึ้น

                   ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา  กระทรวง ศึกษาธิการ  สร้างอาคารเรียนแบบ 216ล(ปรับปรุง 2529)  เป็นตึก 3 ชั้น 16 ห้องเรียน  จำนวนเงินทั้งสิ้น 6,800,000 บาท  และงบประมาณสร้างหอประชุม เป็นจำนวนเงิน 3,632,000 บาท

                   ปีการศึกษา 2538  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างหอประปา แบบ 9/9  เป็นจำนวนเงิน 219,000 บาท  เดินท่อประปา  เป็นจำนวนเงิน 187,000 บาท  และสร้างอาคารเรียน 318 ล/38(พิเศษ)  1 หลัง  จำนวนเงิน 10,537,000  บาท

                   ปีการศึกษา 2539  และ ปีการศึกษา2540  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงอาหาร-หอประชุม แบบ 101 ล/27(พิเศษ)  เป็นจำนวนเงิน 7,194,000 บาท  จำนวน 1 หลัง

                   ปีการศึกษา 2542  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนสีขาวจากกระทรวงศึกษาธิการ

                   ปีการศึกษา 2543  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  สถานที่ทำงานสะอาดประหยัด ดีเด่นจากกระทรวงสาธารณสุข

                   ปีการศึกษา 2543  และปีการศึกษา 2544  ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน 3 ชั้น  เป็นจำนวนเงิน 4,977,000  บาท  จำนวน 1 หลัง

                   ปีการศึกษา 2545  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่นด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. ครั้งที่ จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา  ทำให้  เด็กหญิงณัฐพนต์  อินทยาภรณ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ รับโล่รางวัลชมเชยจาก  พระวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ  จากงานสร้างโลกด้วยรอยยิ้มกับคอลเกต  และรับการประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น

                   ปีการศึกษา 2546  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  “หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน”  ตามนโยบายของรัฐบาล

                   ปีการศึกษา 2547  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน “แบบบูรณาการทุกระดับชั้น”

                   ปีการศึกษา 2548  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน  “หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน”  ของจังหวัดนครสวรรค์

                   ปีการศึกษา 2549  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  “บริหารงาน  ระบบดี  คุณภาพดี”  (TOP  STAR)  ของประเทศ และประเมินภายนอกรอบ 2 เมื่อวันที่ 8  สิงหาคม  พ.ศ. 2549

                   ปีการศึกษา 2550 ได้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย   Storyline  Apporach  Method  และการสอนแบบโครงงาน 

                   ปีการศึกษา 2551 ได้รับรางวัลเหรียญทองจากคุรุสภา  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย   Storyline  Apporach  Method  ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศ

                   ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จำนวน 172 คน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้จำนวน  79 คน  รวมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนชาย  289 คน นักเรียนหญิง  376 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนชาย  90 คน นักเรียนหญิง  141 คน  รวมนักเรียนทั้งหมด จำนวน  755 คน

                   ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนได้รับงบประมาณไทยเข้มแข็ง งานห้องสมุดรายการสิ่งพิมพ์   60,000 บาท  งบประมาณโรงเรียนในฝันปรับปรุงห้องปฏิบัติการ  345,900 บาท  งบปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ   200,000 บาท  งบประมาณพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องประวัติศาสตร์  188,000 บาท  เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 60 ณ จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ ช่วงชั้นที่ 4 ณ เมืองทองธานี 

                   ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนได้รับงบประมาณห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวนเงินบาท 771,000 บาท มีนักเรียนชาย  319  คน หญิง  344 คน  รวม  663  คน  ครู  43  คน

                   ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนโกรกพระ ได้รับการประเมินจาก สมศ. รอบที่ 3 เมื่อวันที่  6-8 มิถุนายน  2554 มีนักเรียน ชาย  22  คน  หญิง  352 คน   รวม  674  คน ในวันที่ 16  มกราคม พ.ศ. 2555  มีรายชื่อดังนี้  นางสิรารมย์  บุญเนียง  นางวันฤดี  วัฒนดีเลิศ  นางสาวละเอียด  งามดี  นางสาวกนกวรรณ จั่นเจริญ   ในปีนี้มีครูเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด จำนวน 3 คน   คือ นายเชาวลิต  สนธิรักษ์ นางถนอมศรี ต่วนชะเอม  นางนารี  ช่างจงประดิษฐ์  วันที่ 6 กันยายน 2554 น้ำได้เริ่มท่วมโรงเรียนสูงสุดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554 หลังจากนั้นจึงลดลง น้ำได้ท่วมสูงจากระดับพื้นอาคารเรียน 2 จำนวน  35 ซม.  โรงเรียนเปิดทำการได้เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2554 และเปิดทำการเรียนการสอนได้เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2554  โรงเรียนได้รับงบประมาณ   ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิชาการ(ห้องสังคม)  98,000 บาท  ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 216196,875 บาท ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเกิดอุทกภัย 280,256 บาท วันที่  30 พฤศจิกายน  2554 นายเสนีย์  โตสุโขวงษ์ รองผู้อำนวยการย้ายไปโรงเรียนสวนกุลาบ(จิรประวัติ) นครสวรรค์และนายสมบุญ  ทิวาพรภานุกูล    จากโรงเรียนหัวดงฯ ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่แทน

                   ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จำนวน 148 คน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้จำนวน  99 คน  รวมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนชาย  234 คน นักเรียนหญิง  218 คน รวมเป็น  425 คน   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนชาย  80 คน นักเรียนหญิง  137 คน  รวม  217 คน รวมนักเรียนทั้งหมด จำนวน  669 คน โรงเรียนได้จ้างครูจีน  นางสาวLEI  YAMEI  จากประเทศจีนเดือนละ 15,000 บาท   ทำการสอน 1 ปีการศึกษา  วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2555  ผู้อำนวยการปรีชา  ปรีชาศิลป์ ได้ปลดเกษียณอายุราชการ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 26  ธันวาคม  พ.ศ. 2555  นายสำเริง  หมื่นสีเขียว รองผู้อำนวยการรักษาการแทน  วันที่ 27 ธันวาคม  พ.ศ. 2555  นายสมจิตร  นุชสุข ได้เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ  โรงเรียนส่งครูรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ในวันที่ 16  มกราคม พ.ศ. 2556  มีรายชื่อดังนี้  นางอารีย์  เปรมจิตต์   นายสำเริง  หมื่นสีเขียว  นางวันดี  ศรีเรือง  นางวารุณี  เกลี้ยงเกิด  นางจินตนา  บัวแก้ว  นางกิติกาญจน์  ฤทธิ์บำรุง  นางสาวมาลีรัตน์  เนินพลับ  ได้รับงบประมาณจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 25 ชุด  จัดทำห้องเรียนไร้พรมแดน  ได้รับงบประมาณพัฒนาการเรียนการสอนยกผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จำนวน 7,000 บาท จากงบโรงเรียนในฝัน  ได้รับงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยี  Tablet   จำนวน  4 ชุด เป็นเงิน 60,000 บาท  โทรทัศน์สี จำนวน  4  เครื่อง เป็นเงิน  120,000 บาท  ี จำนวน ดำเนินการทาสีหอประชุมหลังใหม่ด้วยงบประมาณ จำนวน 280,000 บาท  ได้เป็นตัวแทนนักเรียนภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมรั้งที่ 62    เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ได้รับรางวัลดังนี้  เหรียญทอง อังกะลุง ระดับม.1-6  เหรียญทอง  การจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.ต้น  เหรียญเงิน เดี่ยวฆ้อง ระดับ ม. ต้น

                   ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จำนวน 126 คน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้จำนวน  79 คน  รวมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนชาย  209 คน นักเรียนหญิง  178 คน รวมเป็น  387 คน   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนชาย  80 คน นักเรียนหญิง  157 คน  รวม  237 คน รวมนักเรียนทั้งหมด จำนวน  624 คน  โรงเรียนได้จ้างครูจีน  นางสาวหยง  ชูหรง จากประเทศจีนเดือนละ 15,000 บาท  ทำการสอน 1 ปี มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 6 คน มาทำการสอนจำนวน 1 ปี

                   ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ได้จำนวน 144 คน  มัธยมศึกษาปีที่ ได้จำนวน 89 คน  รวมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนชาย  193 คน นักเรียนหญิง  169 คน รวมเป็น  362 คน   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนชาย  71 คน นักเรียนหญิง  160 คน  รวม  231 คน รวมนักเรียนทั้งหมด จำนวน  593 คน  ผอ.สังวร  ยมรัตน์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2887 แทน ผอ.สมจิตร  นุชสุข ที่เกษียณอายุราชการ โรงเรียนได้จ้างครูจีน  นางสาวหยง  ชูหรง จากประเทศจีนเดือนละ 15,000 บาท  ทำการสอน ปี มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 12 คน มาทำการสอนจำนวน ปี

                   ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ได้จำนวน 99 คน  มัธยมศึกษาปีที่ ได้จำนวน 41 คน  รวมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนชาย  174 คน นักเรียนหญิง 156 คน รวมเป็น 330 คน   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนชาย 50 คน นักเรียนหญิง  131 คน  รวม 181 คน รวมนักเรียนทั้งหมด จำนวน 511 คน  โรงเรียนได้จ้างครูจีน  Miss Ji Chunya จากประเทศจีนเดือนละ 15,000 บาท  ทำการสอน ปี มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 16 คน มาทำการสอนจำนวน ปี