วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
เป็นเลิศทางวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี กีฬา  มีคุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี