พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา

3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

4. ส่งเสริมผู้เรียนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและเห็นคุณค่าในความเป็นไทย

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นประชาธิปไตย  มีคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด

6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

7. จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัยไร้มลพิษและเอื้อต่อการเรียนรู้

8. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา

11. ส่งเสริมการนำทรัพยากรเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อเพิ่มคุณภาพในการจัดการศึกษา

12. ส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาไทย ในการจัดการศึกษา