ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนโกรกพระ เรื่อง ให้ปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ

เนื่องด้วยระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนได้มีคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการเพื่อดำเนินการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การปิดและเปิดสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ โรงเรียนโกรกพระจึงปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เป็นเวลา ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ทั้งนี้โรงเรียนจะได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนชดเชยต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2558,00:00   อ่าน 3695 ครั้ง