ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนโกรกพระ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559

      ประกาศโรงเรียนโกรกพระ

เรื่อง   การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

...............................................................

            เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พ.ศ.2550  นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและความต้องการของประชาชน  โรงเรียนโกรกพระจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติและการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ประจำปีการศึกษา 255ดังต่อไปนี้

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1.คุณสมบัติ

1.1  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

     หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

1.2  ไม่จำกัดอายุ

2. หลักฐานการสมัคร

                   2.1 ใบสมัครของโรงเรียนโกรกพระ

                   2.2  สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของนักเรียน บิดาและมารดาถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ

2.3 หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือใบรับรองจากโรงเรียน 

      เดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

2.4  รูปถ่ายขนาด 1.5  นิ้ว 1 รูป    

        3. กำหนดวันรับสมัคร คัดเลือก และรายงานตัว

                นักเรียนในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

  รับสมัคร    วันที่ 20-24 มีนาคม  2559  เวลา 08.30 16.30 น.

                   ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนโกรกพระ 

  สอบคัดเลือกจัดกลุ่มการเรียน วันที่ 7 เมษายน  2559    เวลา 09.00 -  10.30 น.                                                         

                   ณ โรงเรียนโกรกพระ

 ประกาศผลและมอบตัว  วันที่ 7  เมษายน  2559    เวลา 11.00 16.30 น. ณ โรงเรียนโกรกพระ

          

            

 

-2-   

           4หลักฐานการรายงานตัว

4.1 . สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของนักเรียน บิดาและมารดาถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ

          4.2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1)

          4.3. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป  

                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1.  คุณสมบัติ

1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ  

     กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 8

1.2  ไม่จำกัดอายุ

          2.  หลักฐานการสมัคร

                   2.1   ใบสมัครของโรงเรียนโกรกพระ

2.2   สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของนักเรียน บิดาและมารดาถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ

                  2.3   หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าหรือใบรับรองจาก

       โรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

                 2.4   รูปถ่ายขนาด 1.5  นิ้ว 1 รูป

        3.  กำหนดวันรับสมัคร คัดเลือก และรายงานตัว

               นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จากโรงเรียนโกรกพระ

 รับสมัคร                 วันที่  23- 24 กุมภาพันธ์  2559  เวลา 08.30 16.00 น. 

เลือกกลุ่มการเรียน      วันที่ 7  เมษายน  2559   เวลา 09.00 10.00 น.    ณ โรงเรียนโกรกพระ                    

มอบตัว                    วันที่ 7  เมษายน  2559    เวลา 10.00 16.30 น.   ณ โรงเรียนโกรกพระ

นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จากโรงเรียนอื่น

รับสมัคร               วันที่ 20 - 24   มีนาคม  2559  เวลา 08.30 16.30 น.

                                    ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนโกรกพระ 

เลือกกลุ่มการเรียน    วันที่ 7 เมษายน  2559  เวลา 09.00 10.00 น.   ณ โรงเรียนโกรกพระ                     มอบตัว                  วันที่ 7  เมษายน 2559  เวลา 10.00 16.30 น.    ณ โรงเรียนโกรกพระ

        4. หลักฐานการรายงานตัว

           4.1 . สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของนักเรียน บิดาและมารดาถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ

        4.2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1)

           4.3. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

 สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน ติดต่อสอบถาบขอทราบรายละเอียด

                    ได้ที่โรงเรียนโกรกพระในวันเวลาราชการ

      ประกาศ ณ วันที่  5  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2559

                                               

 

                                                            ( นายสังวร  ยมรัตน์)

                                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2559,00:00   อ่าน 668 ครั้ง