ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินวิชาการ

 

โรงเรียนโกรกพระ

ปฏิทินกำหนดการภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558   ฝ่ายวิชาการ

วัน  /  เดือน   /  ปี

กิจกรรม

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

9 มีนาคม 59

-ส่งผลการเรียนของนักเรียน ม.3,6 ภาคเรียนที่ 2/2558

-ครูประจำวิชา/วิชาการ

10 มีนาคม 59

-ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 2/2558 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

-วิชาการ

10 - 17 มีนาคม 59

-ลงทะเบียนและสอบแก้ตัวครั้งที่ 1  ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

-ครูประจำวิชาระดับชั้น ม.3 และ 6

-หัวหน้ากลุ่มสาระ /งานทะเบียนและวัดผล

14 มีนาคม 59

-ส่งผลการเรียนของนักเรียน ม.1,2,4 และ 5 ภาคเรียนที่ 2/2558

- ครูประจำวิชาระดับชั้น ม.1,2,4และ 5

-หัวหน้ากลุ่มสาระ /งานทะเบียนและวัดผล

15 มีนาคม 56

-ประกาศผลการสอบของนักเรียน ม.1,2,4และ 5         ภาคเรียนที่ 2/58

-งานทะเบียนและวัดผล

15 – 22 มีนาคม 59

--ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1/2558 ของนักเรียนชั้น ม. 1,2,4 และ 5

-งานทะเบียนและวัดผล

-ครูประจำวิชา/นักเรียนชั้น ม.1,2,4 และ 5

17 มีนาคม 59

-ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ของรายวิชา 2/2558 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

-งานทะเบียนและวัดผล

 

17 - 22 มีนาคม 59

-ลงทะเบียนและสอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2558 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

-งานทะเบียนและวัดผล

-ครูประจำวิชา/นักเรียนชั้น ม.3 ม.6

20 – 24 มีนาคม 59

-รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559

-งานทะเบียนและวัดผล

- ครูทุกคน

22 มีนาคม 59

-ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ของรายวิชา 2/2558 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

-งานทะเบียนและวัดผล

23 มีนาคม 59

-ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ของรายวิชา 2/2558 ของนักเรียนชั้น ม.1,2,4 และ 5

-งานทะเบียนและวัดผล

23 – 30 มีนาคม 59

-ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2558 ของนักเรียนชั้น ม. 1,2,4 และ 5

-งานทะเบียนและวัดผล

-ครูประจำวิชา/นักเรียนชั้น ม.1,2,4 และ 5

30  มีนาคม 59

-ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ของรายวิชา 2/2558 ของนักเรียนชั้น ม.1,2,4 และ 5

-งานทะเบียนและวัดผล

 

25 มีนาคม 59

-นักเรียนชั้น ม.3, ม.6 ลงทะเบียนเรียนซ้ำ

-นักเรียน/ครูประจำวิชา/วิชาการ

28 มีนาคม 59

-ซ้อมรับใบประกาศ นักเรียนชั้น ม. 3 และ 6

--งานทะเบียนและวัดผล/งานกิจกรรมนักเรียน/นักเรียนม.3 และ 6

31 มีนาคม 59

-ปัจฉิมนิเทศ

รับใบประกาศ นักเรียนชั้น ม. 3 และ 6

--งานทะเบียนและวัดผล  / งานกิจกรรมนักเรียน /ครูทุกคน / นักเรียนม.3 และ 6

4 – 6 เมษายน 59

-จัดตารางเรียน-ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/วิชาการ

7 เมษายน 59

-มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ของปีการศึกษา 2559

-วิชาการ / ครูที่ปรึกษา

10 เมษายน 59

ปิดภาคเรียนที่ 2/2558

 

 

- ขอให้นักเรียนทุกคนพยายามสอบแก้ตัวให้ผ่านทุกรายวิชาที่ได้ 0, ร, มผ, และ มส. เพื่อที่จะได้เลื่อนชั้นเรียนในปีการศึกษา 2559

- กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ติดตามได้จากประกาศของโรงเรียนโกรกพระ

 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2559,09:56   อ่าน 606 ครั้ง