ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครครูภาษาจีน

 

 

 

ประกาศโรงเรียนโรงเรียนโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน

*********************

ด้วยโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒  มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน จำนวน  ๑  อัตรา  ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ  ๐๔๐๐๙ / ว ๓๐๓๔   ลงวันที่   ๑๘  มีนาคม ๒๕๔๗  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖  สั่ง   ณ  วันที่   ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล / ลูกจ้างชั่วคราว   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน ดังนี้

๑.  ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

                   ๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน จำนวน  ๑ อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

                   ๒.๑  มีสัญชาติไทย

                   ๒.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

                   ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                   ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                    ๒.๕  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

                   ๒.๖  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

                             ๒.๗  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙

                             ๒.๘  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง

                                                                        ๒.๙  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคำโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                             ๒.๑๐  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ

                             ๒.๑๑  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช

      ๓.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                   ๓.๑  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์

                   ๓.๒  ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. กำหนด หรือ ก.ค.ศ.       

                     ๓.๓  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

                   ๓.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

        ๔.  ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

                   ๔.๑ ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน

                   ๔.๒  งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

        ๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                  ผู้สมัครขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องบริหารงานงบประมาณและแผนฯโรงเรียนโกรกพระ  ตำบลบางมะฝ่อ  อำเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน  ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒  เมษายน ๒๕๕๙ ในเวลาราชการ  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

        ๖.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ

          ๖.๑  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

          ๖.๒  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล

การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน   ๑  ฉบับ

                   ๖.๓  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

                   ๖.๔  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

                    ๖.๕  ใบรับรองแพทย์   ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙

                    ๖.๖  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ

                   ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์  จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้

๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

               การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรร ภายในวันที่ ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๙  โรงเรียนโกรกพระ  ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์

         ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือก

              โรงเรียนโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์   จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบสอน  ภาคปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่กำหนด (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในวันที่ ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  โรงเรียนโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์   โดยได้กำหนดการคัดเลือก ดังนี้

          ๙.  การจัดลำดับผลการสอบคัดเลือก

               ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียนโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์ จะนำผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลำดับคะแนนที่สูงกว่าตามลำดับ โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า

          ๑๐.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก

                 โรงเรียนโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ตาม ภายในวันที่  ๒๗ เมษายน  ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์  โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามลำดับ

          ๑๑. สถานที่ปฏิบัติงาน

                โรงเรียนโกรกพระ ตำบลบางมะฝ่อ  อำเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

          ๑๒.  การจัดทำสัญญาจ้าง

               ๑๒.๑ จะทำสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙    โดยกำหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่  ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๕๙   ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

               ๑๒.๒ เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน) จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อผ่านการประเมินผลปฏิบัติงานแล้วจึงจัดทำสัญญาต่อเนื่อง

               ๑๒.๓ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือนจะไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

         ๑๓.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

                    

                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

 


(นายสังวร   ยมรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ 

จังหวัดนครสวรรค์

 

 

หลักสูตรการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน

................................................................................

         

                   ภาค  ก                    ความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

-          ความรู้ ความสามารถทั่วไป

                         -    ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก      

     ภาค  ข           สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

-          ประวัติการทำงาน  ประสบการณ์

-          บุคลิกภาพ  และการวางตน

-          ความรู้  ความสามารถ

-          ความมีปฏิภาณ  ไหวพริบ

-          เจตคติต่อความเป็นครู

-          แฟ้มสะสมผลงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน

...............................................................

 

๑๑ ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๙                           ประกาศรับสมัคร

๑๘ ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๙                           รับสมัครสอบคัดเลือก ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                                                         ณ โรงเรียนโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 

๒๓  เมษายน ๒๕๕๙                                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

๒๕  เมษายน  ๒๕๕๙                                   สอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 

๒๗  เมษายน  ๒๕๕๙                                  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

๓  พฤษภาคม ๒๕๕๙                                  รายงานตัวทำสัญญาจ้าง

๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๙                                เริ่มปฏิบัติงาน  ณ โรงเรียนโกรกพระ อำเภอโกรกพระ

จังหวัดนครสวรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2559,14:02   อ่าน 971 ครั้ง