ครูธุรการ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอทิตา ไทรเทพยิ้ม
ตำแหน่ง : ครูธุรการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0924654595
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
105 ม.1 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล