คณะผู้บริหาร

นายสังวร ยมรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายสำเริง หมื่นสีเขียว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมบุญ ทิวาพรภานุกูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายยอล์นสันต์ ไทรเทพยิ้ม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุรศักดิ์ ปวุตตานนท์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1