ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

นายบุญช่วย พุ่มโพธิ์ทอง
ช่างปูน ระดับ 4
หัวหน้าลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

นางชวัลพัชร หยวกแตง
พนักงานบริการ

นายไวพจน์ นาคพันธ์
พนักงานขับรถ

นายสุรชัย ไพเราะ
ช่างไม้

นายสมจิคร สุขุม
ช่างไฟฟ้า