กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวัลลภา เทพวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

น.ส.วันดี ศรีเรือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1