กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกัญญา พิลาวุธ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุรศักดิ์ ปวุตตานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

น.ส.พัชรินทร์ น้อยสวรรค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1