กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกัญญา พิลาวุธ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุรศักดิ์ ปวุตตานนท์
ครู คศ.2

น.ส.พัชรินทร์ น้อยสวรรค์
ครู คศ.3