กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจินตนา บัวแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวีระ เดชครุฑ
ครู คศ.2

นางไพเราะ แจงเจริญ
ครู คศ.3