กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจินตนา บัวแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวีระ เดชครุฑ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางไพเราะ แจงเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4