กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชลอ เฉียดแหลม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเบญจภรณ์ เอี่ยมระหงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางวรรณี สุ่มเล็ก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางธิรดา เร่งมาตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2