กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชลอ เฉียดแหลม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเบญจภรณ์ เอี่ยมระหงษ์
ครู คศ.3

นางวรรณี สุ่มเล็ก
ครู คศ.2

นางธิรดา เร่งมาตร
ครู คศ.3