กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางลำดวน เพชรเย็น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายยอล์นสันต์ ไทรเทพยิ้ม
ครู คศ.3

นางใยดี ชาติสุทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1