กลุ่มสาระฯศิลปะ

น.ส.มาลีรัตน์ เนินพลับ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมบัติ ศรีวงษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2