กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอนันต์ จันทนามล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

น.ส.กนกวรรณ จั่นเจริญ
ครู คศ.3

นางบุญช่วย โดรณ
ครู คศ.3

นายแหลม เชตนุช
ครู คศ.3

นางพัชรา ศรีสว่างสุข
ครู คศ.3

นางพรรเอิญ ประทุมศิริ
ครู คศ.2

นางกิติกาญจน์ ฤทธิ์บำรุง
ครู คศ.3

นายวิชญ์วิกรานต์ บุญเนียง
ครู คศ.2

นายเกษม สารีพันธ์
ครู คศ.3