กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอนันต์ จันทนามล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

น.ส.กนกวรรณ จั่นเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางบุญช่วย โดรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายแหลม เชตนุช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางพัชรา ศรีสว่างสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางพรรเอิญ ประทุมศิริ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางกิติกาญจน์ ฤทธิ์บำรุง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายวิชญ์วิกรานต์ บุญเนียง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายเกษม สารีพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2