กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสุรินทร์ เลขะโฆษ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมัลลิกา ทองอ่อน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสิรารมย์ บุญเนียง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววราภรณ์ จั่นจีน
ครูอัตราจ้าง(ต่างประเทศ)