คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : กำนันสมยศ เกิดนิยม
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา